Get Adobe Flash player

Ochrana osobných údajov

 

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti spoločnosti ALFA SERVICE spol. s r.o., so sídlom 925 02 Dolné Saliby 131, IČO: 44 576 447, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23179 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „ALFA SERVICE“) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Predpisy na ochranu osobných údajov“).
 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Spoločnosť Alfa Service preto vykonáva svoje činnosti s dôrazom na trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb.
 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie registrácie resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.alfaservice.sk

 

Alfa Service s.r.o.

190, 925 03 Horné Saliby

IČO: 44 576 447
DIČ: 2022748992

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje aj prostredníctvom kontaktnej adresy umiestnenej na internetovej stránke www.alfaservice.sk

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia záujemcu o zamestnanie pred uzavretím zmluvy

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje získané prostredníctvom internetovej stránky www.alfaservice.sk na účely uzavretia zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, vzdelanieúdaje uvedené v životopise

 

IV.

Poskytnutie osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ získava prostredníctvom internetovej stránky www.alfaservice.sklen tie osobné údaje záujemcov o zamestnanie, ktoré sú potrebné na dohodnutie pracovného pohovoru, kde sa záujemca prezentuje. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné dohodnúť pracovný pohovor.

 

V.

Zverejnenie údajov

 

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • záujemca o zamestnanie ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný prevádzkovateľovi uviesť úplné a pravdivé údaje
 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
 • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia

 

Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre spoločnosť ALFA SERVICE dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je našou významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete ako dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa nasledujúce práva:

 • právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu Vašich osobných údajov,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo odvolať kedykoľvek svoj súhlas.

 

Tieto práva dotknutej osoby však nie sú absolútne a možno im vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky.

 

Právo na informácie a právo na prístup.

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od ALFA SERVICE potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje alebo nie, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovným informáciám. ALFA SERVICE Vám poskytne v rámci odpovede na Vašu žiadosť informácie obsahujúce najmä:

 • zoznam účelov spracúvania osobných údajov;
 • zoznam kategórii dotknutých osobných údajov;
 • zoznam príjemcov alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie (ak existujú);
 • predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak je možné ju určiť, inak kritériá na jej určenie;
 • informáciu o existencii práva dotknutej osoby požadovať od ALFA SERVICE opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo informáciu o existencii práva dotknutej osoby namietať proti takémuto spracúvaniu zo strany ALFA SERVICE;
 • informáciu o existencii práva podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR;
 • údaje o zdroji, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 • v prípade, ak sa používa v podmienkach ALFA SERVICE, aj informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
 • v prípade, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, aj informácie o prijatých primeraných zárukách a týchto prenosoch.

 

ALFA SERVICE Vám na základe osobitnej žiadosti poskytne bezodplatne aj kópiu osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú v elektronickej podobe.

 

ALFA SERVICE môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu

Máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od ALFA SERVICE, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne, neúplné a neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prípadne so zreteľom na účely spracúvania doplnili neúplné osobné údaje na základe Vami poskytnutého doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch vymedzených v Predpisoch na ochranu osobných údajov sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej písomnej žiadosti vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože naša spoločnosť môže mať povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo oprávnený záujem na ďalšom spracovaní Vašich osobných údajov. Sme však povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov ALFA SERVICE alebo tretej osoby vrátane namietania proti profilovaniu; v tomto prípade ALFA SERVICE nesmie ďalej spracúvať osobné údaje tejto dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu);
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť uložená v práve Európskej únie alebo v právnom poriadku Slovenskej republiky.

 

Ak došlo k zverejneniu Vašich údajov a doručili ste nám žiadosť o výmaz, ktorej bolo vyhovené, vymažeme Vaše zverejnené osobné údaje. ALFA SERVICE so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení vyvinie primerané úsilie, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení a informuje iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, že ste ako dotknutá osoba výslovne žiadali, aby boli zmazané všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky (ktoré boli zo strany ALFA SERVICE zverejnené a vymazané).

 

Vašu žiadosť o výmaz sme oprávnení odmietnuť, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z právneho poriadku Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby ALFA SERVICE obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ nastane niektorá z uvedených situácií:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ALFA SERVICE overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • ALFA SERVICE už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov ALFA SERVICE a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátane namietania proti profilovaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane ALFA SERVICE prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania spracúvame len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, či z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

V primeranom čase pred tým, ako zrušíme obmedzenie spracúvania, Vám o tom zašleme informáciu.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať od ALFA SERVICE výlučne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli (napr. pri vyplnení formulára), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje, resp. žiadať o prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienky, že ALFA SERVICE vykonáva spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, pokiaľ je to technicky možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky.

Uplatňovaním práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.

 

ALFA SERVICE je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos.

 

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu prostredníctvom uplatnenia práva namietať. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu (v prípade, ak by dochádzalo k vykonávaniu týchto spracovateľských operácií).

Prosím vezmite na vedomie, že v prípade ak sú splnené zákonné podmienky uvedené v Predpisoch na ochranu osobných údajov ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať:

 • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov ALFA SERVICE a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktoré sa Vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. ALFA SERVICE nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak  nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
 • proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu priameho marketingu, v prípade vznesenia námietky, Vaše osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

 

Právo odvolať súhlas. Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?

V prípade, keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, nakoľko poskytnutie súhlasu je plne dobrovoľné.

Vyššie uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 • zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu alfaservice @ alfaservice.sk alebo
 • zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu spoločnosti ALFA SERVICE, so sídlom 925 02 Dolné Saliby 131  Bratislava alebo
 • vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru so spoločnosťou ALFA SERVICE.

 

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

 

Kedy bude vybavená Vaša žiadosť?

Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle ALFA SERVICE (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená ALFA SERVICE bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa Predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Zdroj osobných údajov:

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. Tieto osobné údaje uvádzate ako dotknutá osoba v registráciachach zasielaných ALFA SERVICE, v prihláškach na akcie ALFA SERVICE alebo ich ALFA SERVICE môže odvodiť z iných údajov, ktorými o Vás disponujeme.

 

Prenos  osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré ALFA SERVICE získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov je potrebný súhlas.

Zabezpečíme výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli naplnené všetky účely spracúvania, na ktoré dal účastník súhlas (ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby), účely spracúvania stanovené právnymi predpismi, prípadne ostatné účely spracúvania,
 • dotknutá osoba svoj súhlas odvolala alebo uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený (ak sa aplikuje),
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti,
 • boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi účastníkom a ALFA SERVICE,

a súčasne zanikli všetky povinnosti ALFA SERVICE stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov účastníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.